Λειτουργία Ολοημέρου

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες μαθητών/τριών του ολοήμερου σχολείου,

Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες δηλώσεις σας και λόγω του μειωμένου αριθμού φοίτησης μαθητών/τριων έως της 17:30 (κάτω του επιτρεπτού για τη δημιουργία τμήματος) το ολοήμερο λειτουργεί έως τις 15:50.

Κάθε πρόωρη αποχώρηση μαθητή/τριας για σοβαρούς λόγους (π.χ.ασθένεια, δημόδια δομή υγείας…) από το πρωινό και ολοήμερο πρόγραμμα, συνοδεύεται από συμπλήρωση και υπογραφή από τους γονείς ή/και τον συνοδό στο Βιβλίο συμβάντων/αποχώρησης του σχολείου ή Υπέυθυνης δήλωσης , αφού έχει ενημερωθεί ο/η υπέυθυνος εκπκός,

Για την εξυπηρέτησή σας σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης του παιδιού σας για σοβαρό, έκτακτο λόγο μπορείτε να εκτυπώσετε την υπεύθυνη δήλωση που συμπληρώνετε ώστε να μην καθυστερείτε στο σχολείο (θα τη βρείτε και στα χρήσιμα έγγραφα της ιστοσελίδας μας).

Σταθερές ώρες αποχώρησης από το διευρυμένο ολοήμερο: 14:55 και 15:50 σύμφωνα με τις δηλώσεις σας.

Στο σχολείο μας λειτουργεί τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00), για υποδοχή (7:00-7:15) και ώρα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (7:15-8:00), αφού είχε διαπιστωθεί σχετική ανάγκη ύστερα από τις αιτήσεις γονέων και την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης μαθητών είναι οι 10 μαθητές για σχολεία με λειτουργικότητα από 9/θέσια και άνω. Αν ο αριθμός είναι λιγότερο ύστερα από την επικαιροποίηση των δηλώσεων ή/και μετά από συστηματικές απουσίες διάρκειας 15 ημερών, αναστέλλεται η λειτουργία του τμήματος με ενημέρωση της Δ/νσης ΠΕ Αν. Αττικής.

Η φοίτηση των μαθητών που εγγράφονται στο Ολοήμερο είναι υποχρεωτική.

  • Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο πρόγραμμα των σχολικών μονάδων, απαιτείται η γραπτή έγκριση του οικείου Διευθυντή Π.Ε. και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί και προσκομίζονται από τους γονείς στο σχολείο μαζί με τις υπεύθυνες δηλώσεις των δυο γονέων όπου αναφέρονται οι λόγοι που αιτούνται τη φοίτηση του μαθητή/τριας στο ολοήμερο. Τα έγγραφα διαβιβάζονται στην Δνση ΠΕ Αν. Αττικής για έγκριση.


ΣΙΤΙΣΗ

Σύμφωνα με τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘΑ, το γεύμα των  μαθητών/τριών που φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα παρασκευάζεται στο σπίτι με ευθύνη των  γονέων/κηδεμόνων τους, ενώ οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν τη διδακτική ώρα της  Διατροφικής Αγωγής, βοηθούν και καθοδηγούν τους/τις μαθητές/τριες, ώστε να αποκτήσουν τις  απαραίτητες δεξιότητες που αφορούν στη διαδικασία του γεύματος προκειμένου να  εξυπηρετούνται αυτόνομα. Η δε σίτιση των μαθητών γίνεται σύμφωνα με τους υγειονομικούς όρους και τις συστάσεις  που ορίζονται από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού  COVID-19 και τον ΕΟΔΥ.


Το σχολείο  όπως γνωρίζετε δεν διαθέτει ειδικότητα τραπεζοκόμου και οι μαθητές /τριες τρώνε στην τραπεζαρία και σε αίθουσες. ”Ειδικά για την εργαζομένους με την ειδικότητα των τραπεζοκόμων (που δεν διαθέτουμε) απαιτείται ειδικό πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ.60325/2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης.  Τα πιστοποιητικά υγείας παραμένουν στη σχολική μονάδα για να επιδεικνύονται σε τυχόν υγειονομικούς ελέγχους΄΄.

Για τους παραπάνω λόγους συνιστάται η προμήθεια  ατομικής χρήσης σκευών και ατομικών συσκευασιών συντήρησης γεύματος με προδιαγραφές ώστε να μην χρειάζονται ψύξη ή/και αναθέρμανση και να αποφεύγεται η επαφή από άλλα πρόσωπα εκτός του μαθητή!

Στα σκεύη θα είναι γραμμένο το ονοματεπώνυμο του μαθητή, η τάξη που φοιτούν με ανεξίτηλο μαρκαδόρο και παράλληλα κάθε μαθητής θα είναι εφοδιασμένος με την πετσέτα του, ένα κουτάλι ή πηρούνι, το σκεύος ή μπουκάλι με νερό και τα χαρτο/μωρομάντηλα. Αμέσως μετά τη σίτιση το τραπέζι του μαθητή θα καθαρίζεται και κάθε απόρριμμα θα απομακρύνεται στους κάδους.

Για όσους γονείς το επιθυμούν αν θα έχει τοποθετηθεί εργαζόμενη γενικών καθηκόντων, θα μπορούν οι μαθητές/τριες να φέρνουν γεύματα σε ειδικά σκεύη (μεταλλικά ή πλαστικά κατάλληλα για φούρνο μικροκυμάτων) και να τα τοποθετούν εφόσον έχουν οδηγία από τους γονείς τους ότι χρειάζονται ψύξη, οι ίδιοι/ιες αμέσως μόλις έρθουν στο σχολείο στις 08:00, στο ψυγείο στο αντίστοιχο ράφι τάξης (ώστε να μην ανταλλάσσουν άλλα χέρια) με τη βοήθεια της εργαζόμενης γενικών καθηκόντων στα πλαίσια των καθηκόντων της και την επιτήρηση του εκπκού εφημερίας κατά την είσοδό τους στο χώρο του σχολείου.

H σύμβαση της εργαζόμενης γενικών καθηκόντων όμως λήγει στις 18-10-2023. Μετά τη λήξη της σύμβασης και έως την τοποθέτηση νέου εργαζομένου δεν θα ψύχονται ή/ και δεν θα αναθερμαίνονται τα σκεύη και προτείνεται η κατανάλωση ξηράς τροφής.

Τα σκεύη που χρειάζονται αναθέρμανση (70-75 βαθμούς C) θα τοποθετούνται αργότερα στον θερμοθάλαμο (12:25-13:00) λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής, από όπου θα παραλαμβάνονται την ώρα σίτισης (13:30) από τους μαθητές/τριες ανά τμήμα, επιτηρούμενοι από τους εκπ/κούς ολοημέρου .

Η παραπάνω διαδικασία ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της σχολικής μας μονάδας και τις αποφάσεις του Συλλόγου διδασκόντων. Οι μαθητές /τριες θα ενημερωθούν για όλα τα θέματα που αφορούν τη σίτιση τους.

Καμία ευθύνη δεν υπάρχει εκ μέρους του σχολείου εκτός της οργάνωσης και της ενημέρωσης των γονέων και κηδεμόνων για τη διαδιακασία αναθέρμανσης, καθώς η χρήση του θερμοθαλάμου γίνεται μόνο για την εξυπηρέτηση των μαθητών/τριών μας και εφόσον το επιθυμούν οι γονείς τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν πρέπει να αναμιγνύετε τρόφιμα στα σκεύη των μαθητών/τριων τα οποία δεν χρειάζονται αναθέρμανση (τυρί, σαλάτα..) γιατί εκτός του ότι θα είναι επικίνδυνη η κατανάλωσή τους δεν έχει κανείς την αρμοδιότητα να τα ξεχωρίσει και μάλιστα ανέπαφα!
Επισης πρέπει να γνωρίζετε ότι αν τα σκεύη είναι πολλά ίσως δεν θα έχουμε το ίδιο επιθυμητό αποτέλεσμα αναθέρμανσης για όλα τα γεύματα.

Οι μαθητές/τριες φέρουν καθημερινά μαζί τους όπως αναφέραμε οπωσδήποτε πετσέτα η οποία στρώνεται στο θρανίο, χαρτοπετσέτα καθώς και τα απαραίτητα σκεύη σίτισης. Παράλληλα, συστήνεται οι μαθητές/τριες να χρησιμοποιούν αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα χεριών πριν τη λήψη του γεύματος όπως και να κάνουν σωστό πλύσιμο των χεριών. 

Καθοριστικό ρόλο στην καθιέρωση υγιεινού διατροφικού προτύπου για τα παιδιά αποτελεί και η επιλογή θρεπτικού και υγιεινού κολατσιού (ενδιάμεσου γεύματος), δεδομένης και  της πολύωρης παρουσίας των παιδιών στο σχολείο. Το κολατσιό αυτό πρέπει να παρέχει ενέργεια  για τις σωματικές και πνευματικές τους δραστηριότητες και να είναι πλούσιο σε ωφέλιμα θρεπτικά  συστατικά.

ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Για την ορθή λειτουργία του θερμοθαλάμου, αλλά και της σίτισης των παιδιών, παρακαλούμε όπως φροντίσετε για τα ακόλουθα:

1. Κάθε παιδί θα πρέπει να  προμηθευτεί, ένα σκεύος με καπάκι που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον θερμοθάλαμο είτε μεταλλικό, είτε γυάλινο, είτε πλαστικό κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων που αντέχουν στους 75ο C,  στο οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμό του, η τάξη που φοιτά με ανεξίτηλο μαρκαδόρο. 

Αν το σκεύος δεν είναι το κατάλληλο, το φαγητό δεν είναι δυνατόν να ζεσταθεί.

 2. Όλα τα παιδιά του Ολοήμερου θα πρέπει να έχουν στην τσάντα τους μια μικρή πετσετούλα που θα στρώνουν στο τραπέζι τους την ώρα του γεύματος. Την πετσετούλα αυτή παρακαλούμε να την ελέγχετε τακτικά ώστε να είναι πάντοτε σε καλή κατάσταση μέσα στο τσαντάκι του φαγητού για το Ολοήμερο. Στόχος είναι τα παιδιά να αποκτήσουν υγιεινές συνήθειες και να διατηρούν τον χώρο σίτισης καθαρό.

3. Μην παραλείπετε να βάζετε στο τσαντάκι του παιδιού μαχαιροπίρουνα και χαρτοπετσέτες, όπως και να κλείνετε καλά το καπάκι του σκεύους.

4. Το φαγητό που προορίζεται για ζέσταμα θα πρέπει να έχει βγει το πρωί από το ψυγείο και να μην είναι ξαναζεσταμένο.

5. Αν δε θέλετε να ζεσταθεί το φαγητό του παιδιού σας, ο μαθητής ή η μαθήτρια δε θα το βγάζει το πρωί από το τσαντάκι του.

6. Τα φαγητά που δε θα μπαίνουν το πρωί στο ψυγείο/θερμοθάλαμο, δε θα ζεσταίνονται.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://5dim-gerak.att.sch.gr/?page_id=5455