Ε.Δ.Υ (Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης)

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2023-24, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο σχολείο μας θα συνεχιστεί η λειτουργία της Ε.Δ.Υ (Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης). Κοινωνική λειτουργός της Ε.Δ.Υ θα είναι η κα. Κατερίνα Φραγκιαδάκη και Ψυχολόγος η κα. Άντζελα Ματσακά.

Το υποστηρικτικό έργο θα παρέχεται κάθε Πέμπτη εντός του σχολικού ωραρίου και οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης. Η παρέμβαση των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού θα αφορά στην αξιολόγηση των αναγκών και υποστήριξη των  μαθητών και μαθητριών του σχολείου, καθώς και στη Συμβουλευτική γονέων που το επιθυμούν.

Σκοπός της Ε.Δ.Υ., ειδικότερα, είναι: α) η διερεύνηση και ο εντοπισμός των εκπαιδευτικών αναγκών, του είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγμών στην ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στη μάθηση καθώς και η εφαρμογή
παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και άλλων υποστηρικτικών μέτρων για το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών με
αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και β) η υλοποίηση εξατομικευμένων ή ομαδικών δράσεων ενίσχυσης των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, παιδαγωγικής και συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε εκπαιδευτικούς και γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών και συνολικά, η εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων ενδυνάμωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

Αρμοδιότητες Ε.Δ.Υ.

α. Διενεργεί διεπιστημονική εκπαιδευτική αξιολόγηση των εμποδίων εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών αναγκών, του είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγμών στη μάθηση που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένοι μαθητές.
β. Διαμορφώνει πρόγραμμα μικροομαδικής ή εξατομικευμένης διδασκαλίας για μαθητές με διαπιστωμένη δυσκολία μάθησης και συμπεριφοράς και υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς της τάξης, στην οποία φοιτούν ως προς τα ζητήματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας.
γ. Πραγματοποιεί συνεργατική διεπιστημονική αντιμετώπιση των δυσκολιών του μαθητή στη σχολική τάξη με τα μέσα και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι στη σχολική μονάδα, στο σπίτι και στην κοινότητα και εισηγείται, με τη συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων τους για τους
μαθητές που χρειάζονται υποστήριξη, την παραπομπή τους στις ειδικές αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.
δ. Έχει την ευθύνη για την εισήγηση και τη διαμόρφωση εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης και διεπιστημονικής υποστήριξης για τους μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της σχολικής μονάδας, το οποίο επικαιροποιείται ανά τρίμηνο, σε
συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή ή και τον ίδιο τον μαθητή, όπου αυτό καθίσταται δυνατόν, το οποίο εξειδικεύει σε συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους
και μακροπρόθεσμους στόχους.
ε. Εισηγείται για μαθητές της σχολικής μονάδας να υποστηρίζονται στα Τμήματα Ένταξης με τη συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων τους μέχρι και την έκδοση της
αξιολογικής έκθεσης από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..
στ. Παρακολουθεί και υποστηρίζει την εκπαιδευτική και ψυχοκοινωνική πορεία των μαθητών και εφαρμόζει πρόγραμμα υποστήριξης των γονέων ή κηδεμόνων καθώς και των μαθητών που δέχονται κατ’ οίκον διδασκαλία.
ζ. Συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις κοινωνικής στήριξης του μαθητή και των γονέων ή κηδεμόνων του και συνεργάζεται με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου
και άλλους αρμόδιους φορείς.
η. Εισηγείται και εφαρμόζει σε συνεργασία με το οικείο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. ειδικά προγράμματα για τη μετάβαση των μαθητών όλων των τύπων και βαθμίδων εκπαίδευσης
σε άλλο τύπο ή βαθμίδα, σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες προέλευσης και υποδοχής των μαθητών, στα οποία μπορούν να συμμετέχουν και οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών.
θ. Σχεδιάζει και υλοποιεί σε συνεργασία με το οικείο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και με τη συμμετοχή των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών προγράμματα πρώιμης εκπαιδευτικής και
υποστηρικτικής παρέμβασης.
ι. Εισηγείται, σχεδιάζει και υλοποιεί κοινές δραστηριότητες και προγράμματα συνεκπαίδευσης για την προώθηση της ένταξης και των ίσων ευκαιριών στην
εκπαίδευση τόσο σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συστεγαζόμενες ή μη σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης όσο και μεταξύ τάξεων
της ίδιας σχολικής μονάδας ή διαφορετικών σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης στις οποίες φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
ια. Εισηγείται και παραπέμπει στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., μαθητές που συνεχίζουν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους, να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή
ένταξης στο σχολικό περιβάλλον, σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 11 και τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 17 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136). Για την παραπομπή απαιτείται
πράξη με την τεκμηριωμένη εισήγηση του συλλόγου των διδασκόντων. Στην περιγραφική έκθεση βεβαιώνεται ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις
από τη σχολική μονάδα του μαθητή και την Ε.Δ.Υ. σε συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες και προσαρτάται η δήλωση συναίνεσης των γονέων ή κηδεμόνων για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικής αξιολογικής έκθεσης από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. καθώς και έκθεση των μελών των
σχετικών ειδικοτήτων της Ε.Δ.Υ. ως προς το εκπαιδευτικό, κοινωνικό και ψυχολογικό προφίλ του μαθητή και τους τομείς περαιτέρω διερεύνησης και αξιολόγησης.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://5dim-gerak.att.sch.gr/?page_id=5306