Το όραμά μας

Το Όραμά μας είναι να φτιάξουμε ένα ασφαλές, ανθρώπινο, δημοκρατικό, χαρούμενο σχολείο όπου όλα τα παιδιά να έχουν ίσες ευκαιρίες μάθησης  και ο αλληλοσεβασμός  μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας  να είναι τέτοιος που να προάγει την καλλιέργεια και την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών μας, στον γνωσιολογικό, στον συναισθηματικό  και στον ψυχοκινητικό τομέα.

Κάθε μαθητής είναι ξεχωριστός.

Το όραμά μας είναι να αναδείξουμε τις δημιουργικές ικανότητες κάθε μαθητή, να ενθαρρύνουμε την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθησή του και να τον οδηγήσουμε στην κατάκτηση της γνώσης μέσα από αποτελεσματικές διδακτικές προσεγγίσειςσύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Αποστολή μας είναι η διαμόρφωση άριστου παιδαγωγικού κλίματος όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς εργάζονται και συνεργάζονται προκειμένου οι μαθητές μας να κατακτήσουν τη γνώση, να οξύνουν την κριτική τους ικανότητα, να αναπτύξουν τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα τους και να μάθουν να συμβιώνουν ως υπεύθυνοι πολίτες.

Παράλληλα εφαρμόζουμε με συνέχεια και συνέπεια, εκπαιδευτικά προγράμματα πού στοχεύουν τόσο στην ειρηνική επίλυση των διαφορών, στην αλληλοκατανόηση, στην αποδοχή του άλλου, του διαφορετικού, στην εξάλειψη των προκαταλήψεων, της ρητορικής του μίσους, της ξενοφοβίας, του ρατσισμού όσο και στην αντιμετώπιση των φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού μέσα από την ανάληψη θετικών συλλογικών δράσεων από τη σχολική κοινότητα.

Μαζί  με τους γονείς των μαθητών μας είμαστε συνοδοιπόροι στο έργο του σχολείου. Με μια καλή συνεργασία θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα σχολείο στο οποίο οι μαθητές θα χαίρονται, θα μαθαίνουν, θα δημιουργούν, θα συνεργάζονται και θα παίζουν.

Κοινός μας στόχος είναι η πρόοδος των μαθητών, καθώς και η υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία, η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του «άλλου», η ενσυναίσθηση και ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες.

Έχουμε τη διάθεση να συνεργαστούμε και να συνδράσουμε, ώστε να επιλύονται οποιαδήποτε προβλήματα προκύπτουν, πάντα με σκοπό το όφελος των παιδιών και την κάλυψη των αναγκών τους.

Ευχόμαστε ολόθερμα υγεία σε όλους και όλες και καλή σχολική χρονιά !

Ο Διευθυντής

Παπαγγελόπουλος Νικόλαος


Our Vision is to build a safe, humane, democratic, happy school where all children have equal learning opportunities and mutual respect between members of the school community is such as to promote the cultivation and multifaceted development of our children, in cognitive, emotional and psychomotor fields.

 Every student is special.

Our mission is to highlight the creative abilities of each student, to encourage their self-esteem and self-confidence and to lead them to the acquisition of knowledge through effective teaching approaches, modern pedagogical methods and the use of new technologies.

At the same time, we continuously and consistently implement educational programs aimed at the peaceful resolution of disputes, mutual understanding, acceptance of the other, the different, the elimination of prejudices, hate speech, xenophobia, racism, as well as dealing with the phenomena School Violence and Bullying through the undertaking of positive collective actions by the school community.

Together with the parents of our students, we are fellow travelers in the work of the school. With a good collaboration we will be able to create a school where students will enjoy, learn, create, collaborate and play.

Our common goal is the progress of students, as well as the adoption of important values, such as cooperation, solidarity, mutual respect, acceptance of the uniqueness of the “other”, empathy and respect for all in common agreed rules.

We are willing to cooperate in order to resolve any problems that arise, always with the aim of benefiting the children and meeting their needs.

We wish everyone good health and a good school year!

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://5dim-gerak.att.sch.gr/?page_id=5284