Εγγραφές Α’ δημοτικού 2024-25

Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2024-2025, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 27 Μαρτίου 2024. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κατά το σχολικό έτος 2024-2025 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2018 έως και 31-12-2018 και που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία έξι (6) ετών.

Όλα τα απαραίτητα προς κατάθεση έντυπα [και το ΑΔΥΜ από τον Ιατρό] συμπληρώνονται, υπογράφονται από τους δύο γονείς και υποβάλλονται στη Διεύθυνση του σχολείου αφού έχουν συγκεντρωθεί στο σύνολό τους.

Οι γονείς μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α τάξη, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής με όλα τα απαραίτητα τα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση του σχολείου από 1 έως 27 Μαρτίου, στις ώρες: ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1Ο:00 – 11:30 μόνο με ραντεβού και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 210-6618279 ή αιτώντας συνάντηση στο mail του σχολείου μας mail@5dim-gerak.att.sch.gr.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εγγραφές γίνονται μόνο από το νηπιαγωγείο στην Α τάξη δημοτικού!

Οι μαθητές που ήδη φοιτούν στο σχολείο μας εγγράφονται αυτομάτως στο νέο σχολικό έτος και ανανεώνουν, μόνο όταν ζητηθεί από το σχολείο, την πρόθεσή τους για τη φοίτησή τους στο ολοήμερο πρόγραμμα.

 

 ΟΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Όλα τα απαραίτητα προς κατάθεση έντυπα βρίσκονται παρακάτω για εκτύπωση, συμπληρώνονται και υπογράφονται από τους δυο γονείς και υποβάλλονται στη Διεύθυνση του σχολείου μόνο αφού έχουν συγκεντρωθεί στο σύνολό τους.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

1. Αίτηση εγγραφής στο δημοτικό.

2. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ΑΔΥΜ (από ιατρό).

4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

5. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου.

6. Το Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας αναζητείται αυτεπάγγελτα από το σχολείο.

7. Αίτηση φοίτησης στο προαιρετικό Ολοήμερο χωρίς δικαιολογητικά..

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

  1. Εκτυπώστε και συμπληρώστε με ευκρίνεια όλα τα πεδία στην αίτηση εγγραφής μαθητή/τριας (2πλή σελίδα) στο δημοτικό ώστε να καταχωριστούν ορθά από τη Διεύθυνση του σχολείου στην πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘΑ (myschool) για τη μελλοντική έκδοση δημοσίων εγγράφων που αφορούν τον μαθητή/τρια:

2. Εκτυπώστε και συμπληρώστε την αίτηση ολοήμερου (εφόσον επιθυμείτε εγγραφή στο ολοήμερο). Δείτε αναλυτικά στο τέλος της ανάρτησης για λεπτομέρειες σχετικά με το Ολοήμερο.  

3. Εκτυπώστε το έντυπο του Α.Δ.Υ.Μ. και το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης (Φ.Ι.Ε.) υπογράφεται και συμπληρώνεται από τον ιατρό :

4. Βεβαίωση φοίτησης από το νηπιαγωγείο. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για την εγγραφή του/της στο δημοτικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να εκδώσετε bεβαίωση φοίτησης μαθητή/τριας στο gov.gr με τους κωδικούς taxis:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/attending-school

5. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου.

Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο γονέων-κηδεμόνων σε: λογαριασμό ΔΕΗ ή συμβόλαιο κατοικίας, λογαριασμό νερού Δήμου Παλλήνης -ΕΥΔΑΠ. Αν πρόκειται για ιδιωτικές εταιρείες καταθέτετε δυο (2) διαφορετικά αποδεικτικά, ένα για ηλεκτρισμό, και άλλο για τηλεφωνία

  • ”Συνιστάται, οι Διευθυντές/τριες – Προϊστάμενοι/ες των Σχολικών Μονάδων όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου οι αιτήσεις εγγραφής να υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στο σχολείο που ανήκουν οι μαθητές/τριες σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας (άρθρο 5 ΠΔ 79/2017 (Α’ 109) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4559/2018 (Α’ 142)”.

6. Επίδειξη του βιβλιάριου υγείας ή άλλου στοιχείου από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας όταν επισκεφτείτε για τη συμπλήρωση του Α.Δ.Υ.Μ. ή νωρίτερα για τον προγραμματισμό εμβολιασμού.

7. Στην περίπτωση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από ΚΕΔΑΣΥ ή δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.

Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και γονείς που διαμένουν εκτός σχολικής περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή.

8. Ο Διευθυντής του δημοτικού σχολείου αναζητά το πιστοποιητικό γέννησης για την εγγραφή μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΥΠΑΙΘΑ (myschool).

Σε περίπτωση όμως αλλοδαπού μαθητή/τριας:

Χρειάζεται να προσκομιστεί ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ,  ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ (τελευταίου 6μήνου) στα ελληνικά και φωτοτυπίες διαβατηρίων γονέων και μαθητή/τριας.

………………………………………………………………………………….

Με το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας των αιτήσεων εγγραφών ο διευθυντής ή ο προϊστάμενος του δημοτικού σχολείου ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων και συντάσσει ονομαστική κατάσταση μαθητών, την οποία αποστέλλει εντός προθεσμίας δύο εργάσιμων ημερών στην οικεία διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η συγκρότηση τμημάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2, με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επί σχετικού αιτήματος του διευθυντή της σχολικής μονάδας, ιδρύεται επιπλέον τμήμα, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη αίθουσα. 

Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη αίθουσα ο διευθυντής της σχολικής μονάδας αποστέλλει πίνακα με τα ονόματα των μαθητών που διαμένουν στα όρια της σχολικής περιφέρειας του δημοτικού σχολείου με τις σχολικές περιφέρειες όμορων δημοτικών σχολείων στον διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατανέμει τους μαθητές από τον πίνακα στα όμορα δημοτικά σχολεία, λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση των σχολείων από τη διεύθυνση κατοικίας των μαθητών που έχει δηλωθεί. Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25).

Οι μαθητές που είναι αδέλφια ή έχουν αδέλφια που φοιτούν στο ίδιο δημοτικό σχολείο εξαιρούνται της ανωτέρω διαδικασίας.

Ο διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες για τα σχολεία εγγραφής. Η ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώνεται μέχρι τη 10η Απριλίου εκάστου έτους.

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ

α. Προϋποθέσεις εγγραφής μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα

Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/τριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Δημοτικών Σχολείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις και δικαιολογητικά (βρείτε την αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο παραπάνω).

Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης’η 3ης ώρας του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος (14:55/15:50) εφόσον έχει κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων τους.

ΩΡΕΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ: Από 13:20 (διατροφική αγωγή) έως 14:55 ή 15:50  ή 17:30.

Εκπρόθεσμη αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο διαβιβάζεται από το σχολείο στη Δνση ΠΕ Αν.Αττικής και απαιτεί δικαιολογητικά εργασίας και υπεύθυνες δηλώσεις γονέων για αιτιολόγηση.

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών/τριών στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00):

Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι/νες και φοιτούν και στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. 

Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης μαθητών/τριών είναι δέκα (10)μαθητές/τριεςΕφόσον συμπληρωθεί ο κατώτατος αριθμός των 10 μαθητών και εγκριθεί από τη Δνση Αν. Αττικής, ιδρύεται τμήμα πρωινής ζώνης από τις 07:00 με υποχρεωτική φοίτηση στο ολοήμερο έως 14:55 ή 15:50  ή 17:30.

Εγγραφές μαθητών που προέρχονται από χώρες του εξωτερικού.

Οι προερχόμενοι από σχολεία του εξωτερικού, Έλληνες ή αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην αριθμητικά αντίστοιχη τάξη, εφόσον έχουν τη νόμιμη ηλικία που ισχύει στην Ελλάδα ή σε μικρότερη, αν οι γονείς/κηδεμόνες το ζητήσουν με σχετική δήλωση. Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α’ τάξη με ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό επίσημα μεταφρασμένο. Στις υπόλοιπες τάξεις εγγράφονται καταθέτοντας τον Τίτλο ή το Αποδεικτικό Μετεγγραφής ή τη Βεβαίωση Φοίτησης.

Οι προερχόμενοι από ιδιωτικά ή ξένα σχολεία που λειτουργούν στην Ελλάδα εγγράφονται στην αντίστοιχη τάξη του δημόσιου σχολείου με βάση το Αποδεικτικό Μετεγγραφής που εκδίδεται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://5dim-gerak.att.sch.gr/?p=6248