Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικής Μονάδας

Εσωτερικός Κανονισμός 2023-24

Σας ενημερώνουμε για την έγκριση από τη Δ/νση ΠΕ Ανατολικής Αττικής, 23-01-2024
Αρ. Πρωτ.: Φ.12.1/36868 και τη συντονίστρια Σ.Ε.Ε 5ου ΠΕΚΕΣ, του επικαιροποιημένου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του σχολείου 2023-24, σύμφωνα με το ΦΕΚ 13423/ΓΔ4/Φ.Ε.Κ.491/Β/9-2-2021 του Υ.ΠΑΙ.Θ, και την 3η πράξη /11-09-2023 του Συλλόγου διδασκόντων και την 1η πράξη/11-09-2023 του Σχολικού Συμβουλίου.

Με τον όρο «σχολικός κανονισμός» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος, το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση.

Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

   Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και με τη συμμετοχή και τη συνεργασία όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, της προέδρου του συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. Δήμου Παλλήνης.

Εσωτερικός Κανονισμός 2022-23

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://5dim-gerak.att.sch.gr/?p=5186