ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα»

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα της ψηφιακής μεριμνάς σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τον τρόπο υποβολής αιτήσεων
και τη διάρκεια του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα», ώστε οι δικαιούχοι του προγράμματος να καταθέσουν την αίτησή τους, να την ολοκληρώσουν και να κάνουν χρήση των επιταγών πουδικαιούνται έως την ημερομηνία λήξης του προγράμματος.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://5dim-gerak.att.sch.gr/?p=4685